GO! BS VOX

Visie

Wij zijn een school van het GO ! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en richten neutraal onderwijs in.

Onze school heet “ de Wingerd”. De  Wingerd staat voor verbondenheid, de wortels , stam en alle bladeren  van de Wingerd zorgen voor een stevige basis om op verder te bouwen.
In onze school staan zowel kennis en algemeen opvoedkundige- en persoonlijkheidsontwikkeling centraal. We houden rekening met het verschil in persoonlijkheid en met het leervermogen en de vaardigheden van elk kind.
De kinderen krijgen alle kansen om hun persoonlijkheid te ontwikkelen zodat zij kunnen functioneren in het maatschappelijk leven. We scheppen een klimaat waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen, aanwenden en benutten.
Onze school is een weerspiegeling van de huidige samenleving .  Onze pluralistische  visie zorgt dat wij open staan  voor de diverse culturen en stimuleren de kinderen om respectvol om te gaan met deze diversiteit. Respectvol omgaan betekent ook respect voor materialen, resultaten, activiteiten en beslissingen van het team.

Een goede sfeer op school is belangrijk.    De omgang met elkaar is van die aard dat iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.  Wij kunnen als school pas maximaal renderen als ouders en   schoolteam eenzelfde doel nastreven, dit wil zeggen dat de ouders op opvoedkundig en onderwijskundig vlak gelijkluidend denken en handelen. Samen moeten we de kinderen leiden/begeleiden en dat kan enkel via duidelijke onderlinge afspraken en medewerking. Wij zijn een school die werk maakt en zorg besteedt aan de naleving van deze afspraken.

Visie op leren
De eindtermen, opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap,  zijn onze leidraad. Onze leerkrachten creëren  aantrekkelijke en uitnodigende onderwijssituaties die heel nauw aansluiten bij de leefwereld van de kinderen . Het klassikaal onderwijs wisselt af met partner- en groepswerk, waarbij rekening gehouden wordt met de individuele noden.
De leerkracht gaat flexibel om met het leertempo  en de hoeveelheid leerstof , want ieder kind is uniek.  De lessen verlopen in onze school in een levendige, aangename klas sfeer waarbij moderne leermiddelen en methoden worden gebruikt.
Ieder kind heeft talenten.  Door zelfontdekkend en handelend leren , door ruimte te scheppen voor eigen inbreng, doen kinderen succeservaringen open voeden we ze op tot sociale, begripvolle  jongeren die hun eigen persoonlijkheid mogen bewaren.

Van kleuterklas tot overstap naar het secundair onderwijs wordt de ontwikkeling van het kind vastgelegd in het leerling volg dossier.   De samenwerking met het CLB en de ouders is onontbeerlijk.

7 DW 6 DW 5 DW 4 DW 3 DW 2 DW 1 DW

Website

Wil je meer weten over onze school? Neem dan zeker een kijkje op onze website: https://voxpelt.be/.

Contactgegevens

Leopoldlaan 45
3900 OVERPELT
tel.:011/ 80 05 90
fax:011/ 80 05 92
e-mail: carine.vangeel@voxpelt.be