GO! CVO Lino

Visie

CVO Lino wil in de regio Noord- en West-Limburg verrijkende opleidingen aanbieden voor volwassenen, die nauw aansluiten bij de beroepsmatige, individuele en maatschappelijke noden. Deze ambitie kadert in de context van levenslang leren. CVO Lino staat voor Limburgs Netwerk voor Opleiding en Ontplooiing. Binnen het secundair volwassenenonderwijs willen we naast onze vijf grote pijlers – informatica, grafische technieken, talen, NT2, zachte en harde technieken – de richting bedrijfsbeheer en mogelijk andere maatschappelijk relevante richtingen verder uitbouwen, binnen de noden van de snel evoluerende maatschappij.  Binnen het pedagogisch onderwijs bieden we met de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) mensen de kans zich te bekwamen voor een onderwijsfunctie.

We streven ernaar een professioneel goed onderbouwde, stimulerende, aangename en open leer- en leefomgeving te creëren waarbinnen cursisten en personeel kunnen groeien op persoonlijk en beroepsgericht vlak.

Professioneel goed onderbouwd

 • Krachtige leeromgeving:
  We staan open voor en volgen nauwgezet de mogelijkheden van nieuw of aangepast didactisch materiaal en methodieken die een maximale ondersteuning van het leerproces kunnen bieden.
 • Professionalisering
  Ons centrum geeft de nodige aandacht aan de professionele ontwikkeling van zijn personeel. Er is voldoende ruimte voor individuele nascholing op maat.  Het uitwisselen van ideeën en het op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden wordt aangemoedigd binnen de werking van vakgroepen. Jaarlijks wordt er gepeild naar de nascholingsbehoeften en wordt er een nascholingsplan opgesteld.

Stimulerend

 • Maximale leerwinst
  We streven naar zo hoog mogelijke slaagpercentages binnen onze cursistenpopulatie door hen  correct te informeren bij de start van de cursussen en door opleidingen op maat aan te bieden. Door een doorgedreven aandacht voor individuele noden trachten we de cursistenuitval zoveel mogelijk te beperken. Ook het evaluatiebeleid voorziet een transparante evaluatie met grote nadruk op het realiseren van maximale leerwinst voor de individuele cursist.
 • Interactief gebeuren
  Niet alleen het overbrengen van kennis en vaardigheden is belangrijk, heel het interactief gebeuren in de klas krijgt voldoende aandacht: de klas is een ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van  ideeën, leggen van contacten en opdoen van nieuwe inzichten.
 • Geëngageerd personeel
  Van het personeel wordt een duidelijke engagement verwacht, ook buiten het lesgebeuren. Door een taakverdeling op maat wordt een verhoogde betrokkenheid gecreëerd, wat bijdraagt tot een positief imago van het centrum, maar ook tot het welbevinden van de cursisten.

Aangenaam

 • Aangename lessfeer
  Vertrekkend vanuit de leerplandoelstellingen  passen de leerkrachten hun lesmateriaal aan aan de actuele context en nieuwe ontwikkelingen. Er wordt een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk nagestreefd. De leerkrachten stellen zich toegankelijk en sociaal op en houden rekening met de competenties en de beperkingen van de individuele cursist.
 • Aangename en veilige omgeving:
  We willen een omgeving  creëren waar cursisten en personeel zich thuis voelen.  Aangename lokalen en infrastructuur conform de vigerende veiligheidsvoorschriften moeten hiertoe bijdragen.  Er wordt een consequent veiligheidsbeleid gevoerd; binnen het veiligheidsplan worden jaarlijkse actieplannen geconcretiseerd, gerealiseerd en geëvalueerd.

Open

 • Toegankelijkheid
  Volgens de principes van het pedagogisch project van het GO zijn  alle volwassenen die zichzelf willen verrijken of bijscholen welkom in ons centrum ongeacht hun leeftijd, functiebeperking, afkomst, huidskleur, geaardheid, godsdienst of levensopvatting.
  Zowel cursisten die extra kwalificaties willen verwerven om zich beter te profileren op de arbeidsmarkt, als cursisten die op zoek zijn naar zelfontplooiing en ontwikkeling zijn welkom in ons centrum.
 • Laagdrempeligheid
  Elke kandidaat-cursist moet vlot de weg naar ons centrum kunnen vinden.  Een correcte en volledige informatie is hierbij primordiaal. Onze website vormt de eerste toegangspoort die we zo gebruiksvriendelijk mogelijk trachten op te stellen. Voor verdere informatie staat er een vriendelijk en goed geïnformeerd secretariaat ter beschikking.
 • Gecombineerd leren
  Cursussen die zich daar toe lenen willen we zo veel mogelijk aanbieden via het systeem gecombineerd leren, waarbij een gedeelte van de lessen via afstandsonderwijs wordt georganiseerd. Dit biedt extra mogelijkheden voor cursisten die zich moeilijk wekelijks kunnen verplaatsen.
 • Communicatie:
  We streven een efficiënte communicatie na met alle stakeholders.
  We zijn ervan overtuigd dat een duidelijke en transparante interne communicatie bijdraagt tot het algemeen welbevinden van cursisten en personeel. CVO Lino wil uitgroeien tot een levend en lerend netwerk voor alle betrokkenen.

 

Website

Wil je meer weten over onze school? Neem dan zeker een kijkje op onze website: www.cvolino.be.

Contactgegevens

Mudakkers 25
3920 LOMMEL
tel.:011/ 54 25 25
fax:011/ 80 09 81
e-mail: lommel@cvolino.be