Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

Visie

De prioritaire taak van de eerste graad is de optimale oriëntering van leerlingen in functie van hun talenten. Om dit waar te maken is een voldoende schaal nodig en samenwerking binnen de scholengemeenschap omdat dit orgaan het niveau vormt voor de uitbouw van een breed onderwijsaanbod leidend naar ASO/TSO/BSO/KSO in de tweede en derde graad. Binnen de eerste graad moet worden gewerkt aan het verkennen van de talenten en de persoonlijke ontplooiing van elke individuele leerling. Bijzondere aandacht gaat hier naar de leerlingen van de onthaalklassen waar redzaamheid, welbevinden en maatschappelijk integratie belangrijk zijn.

Breed en geleidelijk oriënteren leidt tot een harmonische ontplooiing en talentontwikkeling van alle leerlingen.  Goed georiënteerde leerlingen hebben een hoger welbevinden, zullen minder vlug afhaken, bekomen een maximale leerwinst en maken meer kans om een volwaardige studie te voltooien. Een optimale studiekeuze en studieoriëntering kunnen het zittenblijven ook beperken.

De eerste graad dient tevens een tussenschakel te vormen tussen het basisonderwijs en de tweede, derde en eventueel vierde graad. Ondersteuning rond taal, wetenschappen en techniek zijn al georganiseerd.

De Middenschool is dé ideale basis voor de beste slaagkansen van leerlingen in hun verdere loopbaan. De leerlingen kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien, ieder volgens zijn eigen talenten, ambities en interesses. De leerlingen maken een bewuste keuze voor hun verdere studies.

De eerste graad zorgt ervoor dat leerlingen hun eigen persoonlijkheid leren kennen en optimaal kunnen ontplooien door o.a. uitstel van hun studiekeuze, een uitgebreide en begeleide oriëntering, een gemeenschappelijke basisvorming, specifiek opgeleide leerkrachten, een eigen pedagogisch project met oog voor een hoog individueel welbevinden.

De Middenschool vormt de sleutel naar een intellectuele, creatieve, emotionele en sociale ontwikkeling, kortom een optimale totale persoonlijkheidsontplooiing van elke unieke leerling.

Voor dit alles zijn de volgende basisvoorwaarden noodzakelijk:

  • het vergroten van de financiële leefbaarheid,
  • de zekerheid inzake minimale omkadering en takenverdeling om de verschillende functies te blijven waarborgen,
  • geregeld overlegmomenten tussen Basisschool, Middenschool en Atheneum i.v.m. het doortrekken van de leerlijnen in relatie met de eindtermen,
  • integrale beschikbaarheid van het urenpakket-leraar.

Indien aan deze basisvoorwaarden wordt voldaan, kan de Middenschool haar waardevolle taak in de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elke puber/tiener blijven garanderen.

 

Website

Wil je meer weten over onze school? Neem dan zeker een kijkje op onze website: http://ms.de-wingerd.info/.

Contactgegevens

Leopoldlaan 45
3900 OVERPELT
tel.:011/ 80 05 80
fax:011/ 80 05 99
e-mail: ms@de-wingerd.info