Visie

Scholengroep Limburg Noord profileert zich als energieke, visionaire en sterke scholengroep.

Gebaseerd op de pijlers van het pedagogisch project van het GO! en haar eigen missie en visie streeft Scholengroep Limburg Noord naar maximale leerwinst bij alle leerlingen. Ze wil hen gekwalificeerd laten uitstromen, hetzij arbeidsmarktgericht, hetzij doorstroomgericht naar het hoger onderwijs.  Door haar pedagogisch project beoogt de scholengroep ook de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Ze voedt haar leerlingen op tot sterke persoonlijkheden met een open en kritische geest, zich bewust van de eigen talenten en geëngageerd om levenslang en levensbreed te leren.

Als belangrijkste hefbomen om de missie en visie te realiseren excelleert de scholengroep maximaal in het taalvaardigheidsonderwijs en in effectieve, efficiënte leerbegeleiding. Op basis van deze twee accenten krijgen alle leerlingen van Scholengroep Limburg Noord maximale kansen. Vanuit een objectieve beginsituatieanalyse wordt voor elke individuele school een schoolontwikkelingsplan voor de twee accenten uitgewerkt. In dit proces worden alle actoren betrokken.  Zo krijgen individuele scholen nog steeds de ruimte om met alle betrokken partners eigen pedagogische focussen te leggen in functie van de aanwezige leerlingenpopulatie en de omgevingskenmerken van de school. De na te streven doelstellingen worden steeds smart geformuleerd en gekoppeld aan concrete parameters.

De aandacht voor taalvaardigheid loopt wel als een rode draad doorheen alle lessen. Taal is immers de basis van elke vorm van leren. De leerkrachten streven daarom via functionele taken naar maximale interactie in een veilig klasklimaat. De klemtoon ligt hierbij zowel op spreekdurf als op het functioneel hanteren van schooltaal. Om in te spelen op de diversiteit in de klas zijn alle teamleden professioneel gevormd.

Via effectieve en efficiënte leerbegeleiding wordt ingespeeld op de verschillen tussen de leerlingen. Dit resulteert in een onderwijsaanbod dat vertrekt vanuit de beginsituaties van de leerlingen. Op basis hiervan wordt er gericht gedifferentieerd inzake instructies en verwerkingsniveau en dit resulteert in doelmatige, billijke evaluaties. Evaluatie wordt vervolgens gezien als de aanzet voor remediëring en voor verbreding en verdieping van de leerstof. Ze gebeurt daarom zo veel als mogelijk breed en permanent. Het betrekken van leerlingen bij hun evaluaties maakt hen tot eigenaar van hun leerproces en draagt bij tot de zelfbewustwording op het vlak van hun talenten en competenties. In een aantal secundaire scholen wordt daarom de schoolorganisatie structureel aangepast in een modulair systeem waardoor  het realiseren van flexibele, individuele leertrajecten realiteit wordt.

In elke school streven we naar een deskundige op het vlak van handelingsgerichte diagnostiek en aanpak waardoor de leerwinst van alle leerlingen maximale kansen krijgt. Het vaststellen van beginsituaties op klas- en individueel niveau wordt structureel vastgelegd. Met de nodige deskundigheid biedt de trajectbegeleider / zorgcoördinator klasleerkrachten methodieken en didactische ondersteuning aan. De maximale leerwinst van de leerlingen wordt vanuit de totale persoonlijkheidsontwikkeling structureel opgevolgd en in kaart gebracht, rekening houdend met alle mogelijke factoren. Vanaf de kleuterklassen tot en met het secundair onderwijs  worden leerlingen bewust gemaakt van hun competenties en talenten waardoor de schoolloopbaan gekenmerkt wordt door gerichte keuzes. Duidelijke communicatie inzake het leertraject maakt het voor ouders en leerlingen  gemakkelijk om de schoolloopbaan uit te stippelen in functie van talenten en competenties en dit binnen de meest geschikte onderwijsvormen en -niveaus. Zo ondersteunt Scholengroep Limburg Noord ook de inclusiegedachte binnen het M-decreet.

Zowel de uitbouw van het taalvaardigheidsonderwijs als de effectieve, efficiënte leerbegeleiding vragen om intensieve professionalisering van iedereen. Op scholengroepniveau wordt ingezet op themagerichte begeleiding en ondersteuning, vervat in een schooloverstijgend nascholingsplan. De Codi en Dico volgen de gefaseerde aanpak gericht op en initiëren en coördineren de vernieuwingen. Zij informeren de algemeen directeur en de RVB via vastgelegde communicatieprocedures.

De scholengroep speelt  met haar onderwijskundige accenten  gericht in op maatschappelijke noden en behoeften eigen aan het geografisch gebied van Noord-Limburg. Op basis van een duidelijke profilering verruimt het keuzeaanbod binnen het basisonderwijs. Via programmatie van vestigingsplaatsen verbreedt het studieaanbod van de secundaire scholen, waardoor ze zich beter kunnen positioneren binnen het onderwijslandschap.  Daarnaast wordt ook de samenwerking met alle lokale partners geoptimaliseerd.

Scholengroep Limburg Noord engageert zich ook om te excelleren op het vlak van ICT, waarmee ingespeeld wordt op maatschappelijke veranderingen en waardoor doelgerichte efficiënte communicatie en informatieverwerking bovendien een feit worden.

Scholengroep Limburg Noord erkent het belang van beleidsvoerend vermogen met het oog op kwalitatief hoogstaand onderwijs. Vanuit deze visie wordt expliciet aandacht besteed aan formulering van kwaliteitsdoelen en zelfevaluatie op basis van toetsbare parameters. Om het draagvlak te maximaliseren worden alle actoren betrokken. Opdrachten en verantwoordelijkheden worden duidelijk afgebakend. Beslissingen worden genomen op basis van concrete gegevens en duidelijke procedures. Het beleidsvoerend vermogen wordt zeer breed ingevuld, zodat de impact ervan doordringt tot op de klasvloer. Het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten steeds willen verbeteren en de managementkwaliteiten van de directies aanscherpen zijn steeds het ultieme doel. Degelijke functiebeschrijvingen, doelgerichte functioneringsgesprekken, eventueel aangevuld met begeleidingstrajecten en doelmatige evaluatie van alle personeelsleden zijn  structureel ingebed in de werking van de scholengroep.

Scholengroep Limburg Noord vertrekt ten aanzien van personeelsleden, ouders en leerlingen vanuit de meerwaarde van een duidelijke profilering voor al haar instellingen. Ouders en leerlingen worden via een duidelijk schoolprofiel in staat gesteld om  een gerichte schoolkeuze te maken die zowel aansluit bij hun visie op onderwijs als bij de specifieke talenten van elke individuele leerling. Binnen de krijtlijnen van het decreet wordt gestreefd naar de optimale match tussen het persoonlijke profiel van directies en leerkrachten enerzijds en het schoolprofiel anderzijds. Dit competentiemanagement wordt beschouwd als een belangrijke pijler van het beleidsvoerend vermogen van de scholengroep. Een duidelijk schoolprofiel veronderstelt dat alle neuzen in dezelfde richting staan zodat doelmatige communicatie evidentie wordt.  Het aanbod van scholengroep Limburg Noord biedt bijgevolg aan alle ouders de kans om hun kinderen te laten opgroeien als kritische, geëmancipeerde burgers met een open geest voor diversiteit. Op deze manier worden leerlingen voorbereid op de uitdagingen van de huidige en van de toekomstige maatschappij.

Het wegwerken van blinde vlekken conform de onderwijszones is een extra uitdaging die zich stelt. Onze scholen zullen excelleren in onderwijsaanbod, maar bewijzen tevens dat een optimaal werkende dienst  financiën en infrastructuur onontbeerlijk zijn. Aangezien de scholengroep professionaliteit en expertise nastreeft, is scholengroepoverstijgende samenwerking een must zodat de personeelskosten gedrukt worden. Beide diensten worden structureel hervormd met expliciete aandacht voor procedures, verantwoordelijkheden en een doeltreffende beleidsmatige aanpak gebaseerd op (meer)jarenplannen. De hervormingen van vernoemde diensten worden beschouwd als strategische middelen in functie van een sterk beleidsvoerend vermogen. Het centraliseren van infrastructurele en financiële opdrachten creëert bijkomende ruimte voor de directies zodat de kernopdracht  “kwaliteitsvol onderwijs” te allen tijden topprioriteit blijft.

 

BUITENGEWOON ONDERWIJS

De specifieke visie van het buitengewoon onderwijs is gebaseerd op het burgerschapsmodel dat ervan uitgaat dat elke leerling met specifieke onderwijsbehoeftes de regie over zijn eigen leven kan en mag voeren. Dit vertaalt zich in termen van zelfrealisatie, zelfbeschikking en participatie. We gaan ervan uit dat leerlingen de controle over hun leven kunnen verwerven, keuzes kunnen maken en kunnen handelen om die keuzes invulling te geven. We focussen hierbij niet op de tekortkomingen, maar op de interesses, talenten en mogelijkheden die iemand heeft. Hierbij gaan we ervan uit dat inclusie in de maatschappij op fysiek, functioneel en sociaal vlak voor elke persoon mogelijk moet zijn, ongeacht zijn mogelijkheden en beperkingen.

Dit betekent dat onze scholen voor buitengewoon onderwijs de opdracht hebben om de leerlingen keuzevaardig te maken. Daarnaast is het belangrijk dat de leerling, samen met zijn netwerk, een goed zicht krijgt op de eigen mogelijkheden en zo een realistische en kwaliteitsvolle toekomst voor zichzelf kan bepalen. De leerling is verder in staat te communiceren en te participeren aan de maatschappij en kan autonoom denken en handelen. Dit vertaalt zich in de ontwikkeling van cognitieve, psycho-motorische en sociaal-emotionele competenties op de drie levensdomeinen: wonen, werken en sociaal-cultureel leven. Deze competenties moeten het de leerlingen mogelijk maken om later hun leven naar eigen wensen uit te  bouwen. In onze scholen voor buitengewoon onderwijs krijgen leerlingen kansen om deze competenties in te oefenen, waarbij in elke context op dat vlak eigen accenten worden gelegd.

Ondersteuning is een belangrijk sleutelbegrip. Sommige leerlingen hebben nood aan professionele, intensieve of langdurige ondersteuning bij het verwerven van deze competenties en bij de verdere uitbouw van hun leven. Een individueel aangepast curriculum binnen een gespecialiseerd orthopedagogisch klimaat staat hiervoor garant. Via een handelingsgerichte manier van werken brengen we elke leerling de nodige kennis, vaardigheden en attitudes bij.

Vertrekkend van de mogelijkheden en de talenten van elk individu en met aandacht voor de ondersteuningsbehoeften van de leerling en zijn netwerk wordt er gestreefd naar een maximale persoonsontwikkeling. We leggen hierbij de nadruk op verheldering en structurering in tijd, ruimte en op sociaal-emotioneel vlak. We streven hierbij naar een zo groot mogelijke veiligheid, stabiliteit en continuïteit binnen de schoolcontext, maar ook over de verschillende leefwerelden (thuis, internaat en school) heen. Uiteindelijk wordt de transfer gemaakt van de aangeleerde competenties naar de maatschappelijke context.

Onze scholen voor buitengewoon onderwijs zijn een belangrijke schakel in het continuüm van ondersteuningsmogelijkheden. Daarom zetten we in op een dynamisch aanbod, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeftes van elke leerling.

CENTRUM VOOR VOLWASSENONDERWIJS

Ons Centrum voor volwassenenonderwijs, CVO Lino, wil in de regio Noord- en West-Limburg verrijkende opleidingen aanbieden voor volwassenen, die nauw aansluiten bij de beroepsmatige, individuele en maatschappelijke noden. Deze ambitie kadert in de context van levenslang leren. CVO Lino staat voor Limburgs Netwerk voor Opleiding en Ontplooiing. Binnen het secundair volwassenenonderwijs willen we naast onze vijf grote pijlers – informatica, grafische technieken, talen, NT2, zachte en harde technieken – de richting bedrijfsbeheer en mogelijk andere maatschappelijk relevante richtingen verder uitbouwen, binnen de noden van de snel evoluerende maatschappij.  We streven ernaar een professioneel goed onderbouwde, stimulerende, aangename en open leer- en leefomgeving te creëren waarbinnen cursisten en personeel kunnen groeien op persoonlijk en beroepsgericht vlak.